VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
upravující užívání služeb poskytovaných společností Smith Production s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků pro TV ZOOK
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1 Společnost Smith Production s.r.o., se sídlem Praha 2, Trojická 1910/7, PSČ: 128 00, IČ: 05900000, provozovatelem internetových serverů dostupných na následující internetové adrese (URL): https://tv.zook.cz
 
1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravující užívání služeb poskytovaných společností Smith Production s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Webových stránek, jakož i s poskytováním dalších služeb Provozovatele uživatelům prostřednictvím sítě internet a jakýchkoli jiných elektronických prostředků (dále jen „Služby“).
 
1.3 Provozovatel poskytuje na Webových stránkách následující Služby:
(a)zpřístupnění obsahu zábavného, vzdělávacího a informativního charakteru, apod.
(b)poskytování zpravodajských služeb a publicistiky 
(c)provozování videoportálu, resp. archivu pořadů pro registrované uživatele 
 
1.4 Osoby užívající, Webové stránky a Služby (dále jen jednotlivě „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“) jsou povinny dodržovat ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli užitím, Webových stránek či jiných příslušných elektronických prostředků nebo kliknutím na odkaz v nich Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Služby, resp. Webové stránky užívat.
 
1.5 Uživatelé berou na vědomí a jsou srozuměni s tím, že na Webových stránkách, popř. prostřednictvím dalších elektronických prostředků, jsou poskytovány Uživatelům rovněž služby třetích stran, kde poskytování takových služeb a související práva, povinnosti a odpovědnost Uživatelů a takové třetí strany se řídí příslušnými podmínkami stanovenými danou třetí stranou a Provozovatel není účastníkem vztahu vzniklého při poskytování takových služeb.
 
1.6 Některé Služby, zejména Služby placené, jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách nebo jiným způsobem registrace umožněným Provozovatelem (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“). Registrovaným uživatelům Provozovatel zřídí a vede uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která se týkají Uživatelů, se vztahují i na Registrované uživatele. Způsob a formu registrace upravují Podmínky registrace uživatelů služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Podmínky registrace“).
 
2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH SLUŽEB
 
2.1 Nabídka audiovizuálních děl
 
2.1.1 Provozovatel nabízí Uživatelům v rámci videoportálu TV ZOOK, nebo Webových stránek audiovizuální díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „Titul“ nebo společně „Tituly“). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie je Provozovatelem poskytována elektronickými prostředky Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.
 
2.1.2 Tituly jsou nabízeny buď ve formě živého vysílání (tzv. simulcasting), streamingu (přenosem digitalizovaného signálu v reálném čase bez stažení do technického zařízení Uživatele) nebo dočasného stažení do technického zařízení Uživatele (download). Provozovatel je oprávněn k Titulům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy. Součástí Služby TV ZOOK je i doporučení dalších Titulů ke zhlédnutí dle Uživatelových preferencí, tzv. „recommendation engine“. 
 
2.1.3 Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití, resp. spotřebě Uživatelů a pro území České republiky (zhlédnutí Titulů je teritoriálně blokované), není-li Provozovatelem umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
 
2.2 TV ZOOK
 
2.2.1 V rámci videoportálu TV ZOOK Provozovatel nabízí Registrovaným uživatelům za dále stanovených podmínek zhlédnutí Titulů za úhradu předplatného (dále jen „Předplatné“), jedná se tedy o placenou Službu.
 
2.2.2 Placenou Službu TV ZOOK hradí Registrovaní uživatelé způsobem platby aktuálně umožněným a podporovaným Provozovatelem, zejména pak platební kartou, prostřednictvím SMS či dalšími aktuálně podporovanými způsoby (např. GoPay) (společně dále jen „Platební kanál/y“)
 
2.2.3 Provozovatel stanoví maximální počet zařízení, na kterých může Registrovaný uživatel službu TV ZOOK využívat. Provozovatelem určené Tituly je možné ve vybraných podporovaných zařízeních dočasně stáhnout (download) a přehrát Titul později v režimu offline. Pokud není u daného určeného Titulu uvedeno jinak, je možné Titul stáhnout do offline režimu na dobu 30 dnů, a to za podmínek stanových u jednotlivých TV ZOOK služeb. Po uplynutí stanovené doby dojde k automatickému smazání dočasně staženého Titulu a Registrovaný uživatel si nebude moci daný Titul v offline režimu přehrát. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit počet offline Titulů na jeden Uživatelský účet a maximální počet zařízení, které mohou offline Tituly obsahovat.
 
2.2.4 Služba TV ZOOK hrazená formou Předplatného
V rámci placené služby TV ZOK hrazené formou Předplatného, mohou Registrovaní uživatelé hradící Předplatné (dále jen „Předplatitelé“) ve vymezeném období zhlédnout veškeré Tituly zařazené v některé z nabídek/balíčků Titulů (dále jen „Nabídka Titulů“) určených pro Předplatitele za předpokladu, že řádně uhradí Předplatné stanovené pro vymezené období a konkrétní Nabídku Titulů. V rámci dané Nabídky Titulů mají Předplatitelé možnost přehrávat dané Tituly (streaming) nebo si některý z Titulů za stanovených podmínek dočasně stáhnout (download) a přehrát později. Dočasné stažení Titulu (download) do technického zařízení Uživatele a přehrání později je možné kdykoliv během 30 dnů ode dne stažení Titulu, a to i opakovaně. Předplatitelé mají dále možnost sledovat živé vysílání jednotlivých Titulů Provozovatele, které jsou umístěny v placené službě TV ZOOK. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odebrat nebo přidat Tituly do předplacených balíčků, včetně kanálů televize ZOOK, a tím změnit rozsah Nabídky Titulů. Změna Nabídky Titulů se nepovažuje za změnu těchto Podmínek dle čl. 5.12 níže.
 
Registrovaný uživatel má možnost vyzkoušení služby TV ZOOK i zdarma v případě bezplatných titulů. Pokud si Registrovaný uživatel do 7 dnů (168 hodin) od aktivace období nezruší Předplatné, bude mu na konci daného období automaticky aktivováno plné Předplatné na období 30 dnů v ceně dle aktuálního ceníku. V tomto období je možné přehrávat vybrané a placené Tituly ze služby TV ZOOK zdarma. 
 
Smlouva na poskytnutí služby TV ZOK hrazenou formou Předplatného bude Uživatele zavazovat nejméně po dobu určenou Provozovatelem, za kterou se hradí jedna platba Předplatného.
 
Úhrada Předplatného
 
 Předplatitelé hradí Předplatné opakovanými (i rekurentními) platbami prostřednictvím Platebních kanálů umožňujících realizaci takových plateb, a to předem na Provozovatelem vymezené období. Podmínky užívání Služby TV ZOOK mohou být stanoveny pro Předplatitele odlišně podle toho, jaký Platební kanál k úhradě Předplatného využijí. Předplatitel je oprávněn poskytování Služby TV ZOOK placené prostřednictvím Předplatného kdykoli ukončit za podmínek odpovídajících používání příslušných jednotlivých Platebních kanálů způsobem, o němž bude Předplatitel v rámci používání příslušného Platebního kanálu informován (např. v případě SMS bude poskytování Služby hrazené Předplatným ukončeno odesláním SMS v Provozovatelem stanoveném formátu.). Účinky ukončení smlouvy nastávají ke konci příslušného období, za nějž bylo Předplatné již uhrazeno, tedy při ukončení smlouvy se již zaplacené Předplatné nevrací. Provozovatel je oprávněn poskytování Služby TV ZOOK o placené prostřednictvím Předplatného ve vztahu k příslušnému Předplatiteli rovněž ukončit, a to zejména v případě, že v důsledku nedostatku prostředků k úhradě Předplatného nedojde k realizaci platby v rámci příslušného Platebního kanálu ve stanovenou dobu nebo po určitou dobu následující po takové době (např. z důvodu neaktivní SIM karty v době, kdy má být provedena úhrada Předplatného prostřednictvím SMS). Provozovatel si vyhrazuje právo změny způsobu úhrady Předplatného dle technických a provozních potřeb či možností Provozovatele. Dotčení Předplatitelé budou o takové změně informováni. Veškeré potřebné informace k způsobu úhrady Titulů v rámci Předplatného na TV ZOOK jsou k dispozici na https://tv.zook.cz/ nebo v odkazu „Často kladené otázky“ na TV ZOOK (dále jen „ZOOK“). Předplatitel provedením úhrady Předplatného stvrzuje, že se seznámil s informacemi a instrukcemi poskytovanými Provozovatelem na ZOOK a souhlasí s nimi. Uhrazením Předplatného Předplatitel výslovně souhlasí se zpřístupněním obsahu a Titulů umístěných v placené službě TV ZOOK hrazené formou Předplatného bezprostředně po této úhradě, tedy před uplynutím 14 denní zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy. Provozovatel proto výslovně upozorňuje, že Předplatitel, jakožto spotřebitel, není po zahájení přehrávání Titulů oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení Předplatného.
 
2.2.5 Před provedením úhrady Předplatného doporučuje Provozovatel Registrovanému uživateli ověřit na internetové stránce Provozovatele https://tv.zook.cz/podporovana-zarizeni seznam podporovaných zařízení. Registrovaný uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že pokud jeho zařízení nebude uvedeno v seznamu podporovaných zařízení, nemůže Provozovatel uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu.
 
2.2.6 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že z Předplatného hradí Provozovatel dle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
 
2.2.7 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Registrovaný uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailové zprávy na adrese smith.production@seznam.cz
 
2.2.8 K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Registrovaný uživatel uvedl datum a čas platby Předplatného. K zahájení reklamačního řízení musí Registrovaný uživatel prokázat, že bylo Předplatné na příslušné období řádně uhrazeno. Každý Registrovaný uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Předplatiteli vydán náhradní kód, na jehož základě mu bude po skončení jeho účasti v systému Předplatného umožněno sledovat Tituly v rozsahu stejném, jako kdyby byl Předplatitelem, a to po dobu odpovídající době, kdy nemohl Tituly řádně sledovat. Uhrazené Předplatné se však nevrací.
 
3 PŘÍSPĚVKY A LICENCE
 
3.1 Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí jakékoliv příspěvky v textové, obrazové či audiovizuální podobě, a to zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecké výkony, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, jejichž umístění je Uživateli v rámci poskytování Služeb umožněno Provozovatelem prostřednictvím elektronických prostředků nebo k jejichž poskytnutí je Uživatel prostřednictvím Webových stránek vyzván Provozovatelem v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží, výrobou pořadů Provozovatele nebo Spřízněných osob (jak je tento pojem definován níže), apod. (dále jen „Příspěvek“).
 
3.2 Provozovatel tím, že umožní Uživateli umístění Příspěvku na Webové stránky, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOSIS“). Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení ZOSIS odpovědný za činnost Uživatelů. Provozovatel umožňuje vkládání Příspěvků prostřednictvím Webových stránek.
 
3.3 Jakýkoli Příspěvek nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost, porušovat jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Uživatelé nesmí vkládat jakýkoli Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.
 
3.4 Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Webové stránky nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci.
 
3.5 Uživatel odpovídá za to, že jeho Příspěvek je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel za podmínek stanovených v ZOSIS neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti, práv autorských a práv souvisejících s právem autorským, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů), obchodního tajemství nebo jakýchkoliv důvěrných informací, ke kterému by mohlo dojít šířením Příspěvku elektronickými prostředky.
 
3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že sám zjistí, nebo se jinak věrohodně dozví, resp. je mu prokazatelně doloženo, že umístěním takového Příspěvku na Webových stránkách nebo jiným příslušným využitím Služeb poskytovaných Provozovatelem dle ZOSIS dochází k porušování právních předpisů. Provozovatel tak učiní zejména v případě, že buď prokazatelně, nebo dle názoru Provozovatele došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 
3.7 Provozovatel je oprávněn identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
 
3.8 Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů.
 
3.9 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.
 
3.10 Uživatel umístěním Příspěvku na Webové stránky, jeho aktivním zasláním a/nebo zpřístupněním Provozovateli nebo jiným příslušným využitím Služeb poskytovaných Provozovatelem dle ZOSIS poskytuje Provozovateli, (i) na dobu autorskoprávní ochrany nevýhradní a místně neomezené oprávnění k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými a libovolnou technologií včetně oprávnění užít příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, (ii) oprávnění zařadit Příspěvek do libovolného počtu audiovizuálních nebo jiných děl a užít Příspěvek při užití těchto děl v rozsahu uvedeném v tomto odstavci, (iii) oprávnění užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele nebo třetích osob, a to v nehmotné i hmotné podobě, (iv) oprávnění k libovolnému zpracování Příspěvku včetně práva odstranit hudební složku Příspěvku a včetně nahrazení hudební složky jinou hudební složkou dle volby Provozovatele, (v) oprávnění poskytovat výše uvedená oprávnění zcela nebo zčásti třetím osobám, zejména pak spřízněné společnosti Provozovatele a (dále jen „Spřízněné osoby“). Vše výše uvedené bude společně dále označováno jako „Licence“.
 
3.11 Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání za jakékoliv užití Příspěvku v souladu s těmito Podmínkami. Poskytnutím Příspěvku Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že získal veškerá potřebná svolení, souhlasy a oprávnění třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.
 
3.12 V případě, že Příspěvek bude obsahovat hudební dílo s textem či bez textu, Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel či jiný autor je ve výkonu svých majetkových práv k hudebnímu dílu a k textu zastupován Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, tj. licenci k jejich užití lze získat přímo na základě smlouvy s tímto kolektivním správcem. V případě, že Uživatel zařadil do Příspěvku zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, licenci k užití zvukového záznamu a uměleckých výkonů na něm zaznamenaných lze získat přímo na základě smlouvy s kolektivním správcem Intergram. V případě, že takový Uživatel nebo jiný autor není zastupován žádným kolektivním správcem, zahrnuje poskytnutá Licence i licenci k užití hudebního díla s textem či bez textu popřípadě licenci k užití zvukového záznamu a uměleckých výkonu na něm zaznamenaných. Provozovatel je oprávněn vyzvat Uživatele k dodání údajů vztahujících se k hudební složce užité v Příspěvku.
 
3.13 Pro případy, že Provozovatel prostřednictvím Webových stránek nebo jiným způsobem bude vyzývat k dodání Příspěvku v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží, výrobou pořadů Provozovatele nebo Spřízněných osob, apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření Příspěvku, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému Příspěvku, poskytne Uživatel v souladu s předchozími ustanoveními článku 3. těchto Podmínek bez dalšího Provozovateli. V případě, že práva k takovému příspěvku Uživatel neposkytne, licence k užití díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, zaniká.
 
3.14 Jsou-li předmětem Příspěvku umístěného Uživatelem osobní údaje třetích osob, Uživatel prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že tyto osobní údaje byly shromážděny a uloženy plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a jejich případným zpracováním Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami nebudou porušeny žádné smluvní nebo jiné závazky vůči subjektům těchto osobních údajů ani žádné příslušné právní předpisy (včetně Nařízení). Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli veškerou škodu i jakoukoli jinou újmu způsobenou Provozovateli v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.
4 OSOBNÍ ÚDAJE A DALŠÍ PODMÍNKY
4.1 Pro užívání některých Služeb nebo jiných služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele. Provozovatel se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu a za podmínek stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů dostupné na internetové adrese: https://tv.zook.cz/.
 
4.2 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých Služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové Služby. Uživatel se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.
 
5 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
5.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
(a)funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
(b)jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných změnách Internetových stránek, Mobilních aplikací nebo Služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
(c)obsah Internetových stránek a Mobilních aplikací, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
(d)to, že Internetové stránky, Mobilní aplikace nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 
5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.
 
5.3 Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb je určen především pro zábavné, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.
 
5.4 Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
 
5.5 Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.
 
5.6 Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování Služeb a provozu Mobilních aplikací a Internetových stránek vůči Uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Uživatele postoupeny na třetí osoby.
 
5.7 Informace, materiály, další obsah (zejména a mimo jiné Tituly, Obsah a Příspěvky) a funkce poskytovávané Uživatelům v rámci Služeb jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.
 
5.8 Internetové stránky a jednotlivé aplikace mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky z nich stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití bez výslovného souhlasu Provozovatele (popř. jiného oprávněného držitele příslušných práv) je zakázáno.
 
5.9 Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě. Aplikace omezení, tj. zejména typ přijatého opatření, jeho intenzita a načasování, je výhradně volbou Provozovatele, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak ZOSIS.
 
5.10 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, a dále v souladu s ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Provozovatel tímto informuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup Uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s Provozovatelem, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání (v případě Internetových stránek a Mobilních aplikací, na něž se příslušný předpis vztahuje) a provozovatelem televizního vysílání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce „kontakty a dohled“ umístěné na Internetových stránkách, popř. v příslušné aplikaci.
 
5.11 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy. Před podáním žaloby k příslušnému soudu může Uživatel (a) předložit stížnost České obchodní inspekci (https://www.coi.cz, e-mail: podatelna@coi.cz, popřípadě přes online platformu na https://adr.coi.cz), jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou, nebo (b) použít link https://ec.europa.eu/consumers/odr za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu on-line.
 
5.12 Provozovatel si v případě rozumné potřeby (např. z důvodu nepředvídatelných změn na trhu, při legislativních změnách apod.) vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, přičemž o těchto změnách Uživatele informuje vhodným způsobem, např. jejich zveřejněním na Webových stránkách, alespoň 10 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Uživatel, jenž zároveň není Registrovaným uživatelem, který nesouhlasí se zněním těchto Podmínek, ukončí smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek tím, že přestane užívat Služby. Registrovaný uživatel, který nesouhlasí se zněním těchto Podmínek a/nebo aktuálním zněním Podmínek registrace, ukončí smluvní vztahy vyplývající z Podmínek registrace (a ve vztahu ke Službám, které využívá, příslušných ustanovení Podmínek) zrušením svého Profilu za podmínek stanovených v uvedených Podmínkách registrace. Pokud Uživatel pokračuje v užívání některé ze Služeb i poté, co změna Podmínek nabyla účinnosti, považuje se to za vyjádření jeho souhlasu.
 
5.13 Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem 20. června 2021.
 
 
 
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 
 
Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Smith Production s.r.o., IČ 05900000, doručeného Radě dne 22. listopadu 2021, toto potvrzení: Poskytovatel Smith Production s.r.o., IČ 05900000, sídlem Trojická 1910/7, 120 00 Praha 2, byl dne 21. prosince 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 21. prosince 2021 pod názvem ZooK, umístěná na internetové adrese https://tvzook.cz/.